C语言中,函数的参数个数和类型一般在声明函数时确定,但当声明函数时不能确定参数的个数和类型时,就需要使用“…”作为参数占位符,表示不定参数的内存地址。

解决不定参数的方法就是按照指定的类型读取栈中的不定参数,并且指定一个结束标志,每次输出前判断结束标志,具体实现如下:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
void showstr(char *, ...);

char *p1 = "This is a c programm.";
char *p2 = "Welcome to c!";
char *p3 = "Hello world!";

main()
{
  showstr(p1, p2, p3, 0);
}

void showstr(char * p, ...)
{
  int i = 0;
  while(0 != *p)
  {
    printf("%s\n", p);
    i++;
    p = *(&p + i);
  }
}

运行结果:

运行结果

除了自己动手写处理函数,C语言中提供了一组宏解决不定参数,定义在stdarg.h中,TC2.0版本中的定义:

1
2
3
4
5
6
typedef void  *va_list;

#define va_start(ap, parmN) (ap = ...)
#define va_arg(ap, type)  (*((type *)(ap))++)
#define va_end(ap)
#define _va_ptr     (...)

使用该宏改写上面的程序:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
typedef void  *va_list;

#define va_start(ap, parmN) (ap = ...)
#define va_arg(ap, type)  (*((type *)(ap))++)
#define va_end(ap)
#define _va_ptr     (...)

void showstr(char *, ...);

char *p1 = "This is a c programm.";
char *p2 = "Welcome to c!";
char *p3 = "Hello world!";

main()
{
  showstr(p1, p2, p3, 0);
}

void showstr(char * p, ...)
{
  char * str = p;
  va_list argptr;
  va_start(argptr, p);

  while(0 != *str)
  {
    printf("%s\n", str);
    str = va_arg(argptr, char *);
  }  
  va_end(argptr);
}

不定参数宏的具体分析:

语句 分析
typedef void *va_list; va_list作为void *的别名,因为不定参数的类型不能确定,所以使用void *保存,之后按照需要进行强制类型转换。
#define va_start(ap, parmN) (ap = …) va_start是有参数的宏,将…赋值给ap,表示不定参数的内存首地址,parmN表示第一个不定参数的前一个参数,即不定参数前必须有一个确定的参数。
#define va_arg(ap, type) (*((type *)(ap))++) 先将void指针ap转化为type类型的指针,然后右++,最后返回不定参数,并且ap指向了下一个不定参数的地址。
#define va_end(ap) 清除ap,将ap指向NULL。
#define _va_ptr (…) _va_ptr表示不定参数占位符。